Google Scholar Citations הנו כלי להערכה מדעית המושתת עלGoogle Scholar .

 

כלי זה מאפשר לכם לעקוב אחרי הציטוטים למאמרים שלכם, ואחרי אלו המצטטים אתכם. בעזרת הכלי תוכלו לקבל תמונת ציטוטים לאורך זמן, ולחשב מספר מדדי ציטוט.

 

כמו כן תוכלו ליצור ולתחזק פרופיל ציבורי של רשימת המאמרים שלכם. פרופיל זה יופיע בתוצאות של Google Scholar כאשר יחפשו את שמכם.

דוגמאות לפרופיל: Albert Einstein, Margaret Mead 

הסבר נוסף על הכלי

הקמת פרופיל (דרך חשבון Gmail)